Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omron rings (=omron nebo omronové kroužky)

25. 2. 2018

    Tyto prvky ochrany bankovek jsou jejich poměrně častou součástí, avšak výhradně papírových a polymerových, které se mohou na povrchu bankovek nalézat jak na jejich aversu, tak také na jejich reversu. U bankovek hybridních a durasafových omron kroužky nenalezneme. Pro kroužky existuje několik slovních ekvivalentů. Například ve francouzské notafilické literatuře jsou omron kroužky označovány jako eurion constellation; EURion constellation (souhvězdí). Zaznamenali jsme, že v některých článcích se objevuje termín omron kolečka nebo omron kotoučky. Je to označení zcela nemístné a naprosto zavádějící. 

   Omronové kroužky mají několik zásadních vlastností, které při jejich hodnocení je potřeba brát v úvahu. V prvé řadě je potřebné si uvědomit, že omronové kroužky (dále v textu OR) nejsou volně ložené přímo na bankovní hmotě, nýbrž jsou vkládány do povrchové síťovinové úpravy bankovního materiálu. Je pochopitelné, že se jedná o rozměr nepřekračující 0.7 – 1.5 mm šíře jednotlivých podob sítě. Existují v podstatě čtyři známé podoby tohoto podloží pro OR. Jeho klasifikace má určitá pravidla a souvisí s několika dalšími atributy, jako je například přítomnost či absence optických kódů pro nevidomé a některé další. Podloží, resp. povrchová úprava bankovní hmoty se označuje obecně jako tzv. čárové kódování (bar coding; BC; kódování čárových kódů; franc. codage à barres) s odlišným prostorovým uspořádáním. Terminologicky se výklad v českém jazyce opírá zpravidla o prostý překlad anglického, popřípadě francouzského textu. Mimo anglicky mluvící země přijalo zmíněnou terminologii například také Holandsko nebo Portugalsko. V publikaci s kolegou z holandského Maastrichtu a v následné přednášce ve dnech 23. – 24. 8. 2017 tamtéž jsme používali anglické termíny spolu se značkami (viz níže) pro jednotlivé varianty OR a tento terminologický návrh byl přijatý jako vcelku logický, podepřený konkrétními příklady.   

    Obecná klasifikace OR vychází z několika hledisek. Předně je potřebné si vysvětlit pojem kroužek a kotouč, kotouček případně kolečko. V úvodu uvádíme, že termíny kotoučky nebo kolečka jsou pro označení OR naprosto mylné. Je všeobecně známá geometrická klasifikace kotoučku (kolečka) a kroužku. V prvém případě se jedná o útvar, mající celistvou kompozici a ohraničení díky jediné vnější kontuře. Kroužek naproti tomu je složen ze dvou kontur, vnitřní středové a vnější periferní. Vnitřní kontura současně ohraničuje střed kroužku, který se svojí kondenzační hustotou může odlišovat a současně tvoří třetí hodnotu kroužku.

  Omronové kroužky se na povrchu bankovní hmoty mohou vyskytovat v několika základních podobách, které se zpravidla označují jako barevná kompozice I. – IV. (color composition; častěji CC A[α]. – CC Β[β].). Barevnou kompozici OR v současné době centrální banky používají zelenou, červenou, oranžovou a žlutou. Poměrně výjimečné jsou OR zbarveny na periferii bíle a ve svém středu oranžově (například Uganda; 1000 šilinků z roku 2013), případně zeleně. Na periferii bíle zabarvené OR lze nalézt na polymerových bankovkách. Klasifikaci OR výrazně ovlivňuje také jejich úroveň profilometrického obrazu. Je potřebné vyvrátit tvrzení některých zdrojů, že OR jsou UV, případně IR pozitivní. Není tomu tak; OR kroužky jsou vůči působení těchto detekcí bez odezvy. Je tedy za prokazatelné, že OR jsou UV, IR negativní.

jizni-afrika-10-138b-a.jpg jizni-afrika-10-138b-a-detail-uv.jpg

Jižní Afrika;10 randů;Pick#138b(138[2]) ND (2016) A; vpravo UV pozitivita na téže bankovce a jasně viditelné UV negativní OR

   Druhou typickou vlastnosti OR je jejich barevná kompozice. Při použití šedého filtru, pohlcující světlo a ještě lépe tzv. skylight filtru, který pohlcuje UV záření a mírně i fialovou a modrou oblast spektra a tím barevný vzhled OR je barevně latentní. OR na bankovce Jižní Afriky jsou zelené, viditelné pouhým okem a jsou obsaženy na bankovní hmotě aversu i reversu bankovky, ostatně jako všechny ostatní příklady OR uvedené níže. Kroužky této bankovky mají klasické čárové kódování, které tvoří jemné linie tvarově typizované do písmene V. Proto označení v odborné literatuře jako CCΔ[γ]/V. Velikost (průměr) kroužků se pohybuje maximálně od 1 do 3 mm. Jsou tištěny ofsetovou metodou. Při použití skylight filtru a částečně také při použití šedého filtru CC Δ[γ]/V mění svoji barvu na výrazně fialovou. V takto pořízené dokumentaci je zcela zastřeno čárové kódování.

    Pokud se jedná o profilometrii těchto kroužků, jsou řazeny do stupně 3. a označují se jako OR 3. Znamená to, že je při měření obrazu ještě stále možné odlišit vnější i vnitřní konturu kroužků (ty jsou profilometricky pozitivní) a rovněž střední kompozice (kondenzační hustota) je zřetelná a tvoří dobře patrnou středovou, mírně propadlou oblast, které je z pohledu profilometrie neutrální až negativní.

8.jpg

    Druhou variantou OR jsou kroužky zbarvené červeně. Nalezneme je na řadě bankovek Kolumbie nebo Mexika. Jako příklad uvádíme bankovku 500 pesos z roku 2010. Kroužky jsou opět obsaženy na aversu i reversu bankovky.

mexiko-500-126a-c--a.jpg

Mexiko 500 pesos; Pick#126aC; 2010; avers; vpravo dole dobře patrná optická značka pro nevidomé, kde každá ze čtyř linií je tvořena ze tří miniaturních linií, které jsou viditelné pouhým okem

4.jpg 2a.jpg

OR kroužky (pole 1) v těsném sousedství optické značky pro nevidomé (2); v úrovni této značky se OR nenalézají; vpravo detail OR

    Kroužky této bankovky mají rovněž čárové kódování, které tvoří jemné linie tvarově typizované do písmene W. Proto označení v odborné literatuře jako CC B[β]/W. Jedná se o OR, které jsou nejvýraznější, mají nejvíce zřetelnou pozitivní profilometrii vnitřní i vnější kontury a také dobře patrnou negativní profilometrii středové kompozice. Toto tvrzení je prokazatelné tím, že ve středu kroužků je patrné čárové kódování, tudíž se hmota středové kompozice propadá pod úroveň profilometricky neutrálních linií. Podle stupně propadu středové kompozice OR se popisuje také varianta CCA[α]W.       

   Červená barva kroužků se při shodném pozorování jako v případě CC Δ[γ]/V. mění na tyrkysovou. Na shodnou barvu se v tomto případě mění také linie CC Α[α]/W.

00001092.jpg 5.jpg

tyrkysová barva OR a čárového kódování; vpravo detail střední části kroužků s dobře zřetelnou linií čárového kódování (zelená šipka; 2), vnější kontura (žlutá šipka; 1)

   Třetí variantou jsou OR oranžové barvy. Nalezneme je na celé řadě bankovek jižní a střední Ameriky, ale také u některých afrických bankovek. Oranžová barva je nejméně obvyklá z výše uvedeného barevného spektra.

namibie-10-16a-a.jpg

Namibie 10$;Pick#11a;2012; A

   OR se v tomto případě barevně mění z oranžových na modré, kdežto modré čárové kódování na žluté.

00001086.jpg 00001087.jpg

     Struktura čárového kódování se ztrácí při měření profilometrického obrazu, kde je patrná pouze zbývající plošná mřížka, postrádající na originálním snímku dobře viditelné bíle, respektive černě zbarvené linie. Díky tomu se uspořádání čárového kódování označuje jako X.

00001088.jpg

    Z hlediska vyhodnocení profilometrického obrazu se tento typ kroužků označuje jako CC Β[β]/X a jsou druhým stupněm z hlediska detailní stavby OR, u kterých je zřetelná vnější a vnitřní kontura kroužků a také profilometricky neutrální jejich středová kompozice.

   Poslední čtvrtá varianta OR je zbarvena žlutě. Je pravděpodobně nejběžnějším typem OR, nalézající se na řadě bankovek průřezem světové . Jako příklad uvádíme bankovku Mexika 1000 pesos. Žluté OR mění svoji barvu na modrou včetně zcela nepravidelného čárového kódování. Bílé pozadí se mění na černé. Systémově se tento typ kroužků označuje symbolem . Profilometrické měření svědčí o nejnižší možnosti odlišení jednotlivých struktur OR a proto se v odborné literatuře zapisuje jako CC Δ[γ]/.

mexiko-1000-127a-a--a.jpg

Mexiko 1000 pesos; Pick#127a[a A] 2006; A

00001082.jpg 00001083.jpg
00001084.jpg

v podstatě nečitelný profilometrický obraz (cf CCΔ[γ]/V)

Omron kroužky-klasifikace [sumarizace]

variantaA

čárové kódování

systémové značení

1/Ia.

W1

CC Α[α]/W

1/Ib.

W2

CC B[β]/W

2/II.

X

CC Β[β]/X

3/III.

V

CCΔ[γ]/V

4/IV.

CC Δ[γ]/

A odstupňováno podle výsledků profilometrie kroužků