Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plastický [polymerový] ochranný proužek bankovek

27. 9. 2021

        Nejvíce rozšířená forma ochranného proužku, který se na bankovkách nalézá, je kovový ochranný proužek. V některých případech může být místo metalizovaného materiálu použitý plast. Proužek, jak víme, je možné rozdělit na intermitentní nebo kompaktní. Obě varianty ochranných proužků se dále rozdělují na proužek s mikrotextem nebo proužek bez mikrotextu. Jako mikrotext je nejčastěji používána číselná podoba nominální hodnoty konkrétní bankovky nebo oficiální zkratka (nejčastěji z anglického překladu) emitující centrální banky. Mikrotext vzniká tzv. lokální demetalizací konkrétního úseku ochranného proužku. Existuje také častá varianta, kdy se intermitentní charakter proužku při prosvícení bankovky mění na proužek kompaktní.

        V posledních letech a emisích bankovek různých států se používá tzv. plastický ochranný proužek. Je potřebné rozlišovat tento plastický proužek podle toho, u jaké bankovky z hlediska jejího charakteru je použitý. Jedná se o plastický proužek použitý u papírových bankovek a plastický proužek vnořený do hmoty bankovek polymerových nebo hybridních. Není zaznamenaný případ bankovky, kdy by byl plastický ochranný proužek použitý u bankovky durasafové. Plastický ochranný proužek může mít v některých případech 3D efekty s kinetickým obrazem, který je patrný při změně úhlu pohledu. Tím nabývá vzhledu metalizované plochy. Tuto variantu tzv. holografického ochranného proužku1 můžeme vidět u některých bankovek Zimbabwe a z poslední doby také u bankovek Venezuely.

 

1 jednotlivé články ochranného proužku představují v podstatě miniaturní hologramy

    Pokud jde o plastický ochranný proužek, který má intermitentní vzhled, ten vzniká střídavým zanořováním proužku do bankovní hmoty polymerových, případně hybridních bankovek a jeho umístněním na povrchu bankovní hmoty.

ochranny-prouzek---schema.jpg

1 – článek proužku na povrchu bankovní hmoty (2)

    Jako první poukážeme na ochranný plastický proužek, který mění intermitentní charakter na kompaktní. Ostatně tuto přeměnu zaznamenáváme u drtivé většiny bankovek. Pokud jde o ochranný proužek, který má méně výraznou změnu intermitence na kompaktní vzhled, tento efekt vzniká následovně. Na sebe navazující články ochranného proužku se střídají ve své odlišné výšce nad úroveň bankovní hmoty. Zatímco články zřetelné jako povrchové (tzv. S články; surface parts) jsou nad úrovní bankovní hmoty až do výše 10 px, zbývající varianta článků ve své výšce nepřesahuje 1 px (tzv. L články; low parts). L články jsou zpravidla výrazně světlejší než S články. S články jsou profilometricky pozitivní, kdežto L články jsou profilometricky negativní.

        Při zkoumání jednotlivých článků proužku zvolené bankovky Podněstří je zřejmý mikrotext, který ve zkratce symbolizuje označení emitenta; P[П]ridnestrovskiy R[Р]espublikanskiy B[Б]ank (ПРБ). Tento text se na článcích proužku opakuje a není doplněn číselnou nominální hodnotou bankovky (50). Proužek, respektive jeho jednotlivé články mají na povrchu metalický vzhled. Projevuje se to při různém úhlu pohledu, kdy text i články samotné mění své zabarvení.

podnestri-46b--1-a.jpg

Transnistrie(Podněstří) 50 rublů;Pick#46b;2007 [МОДИФИКАЦИЯ 2012] A (papírová bankovka)

podnestri-46b--5--3--1.jpg podnestri-46b--5--7-.jpg

vlevo - kompaktní charakter proužku při prosvícení bez zřejmého mikrotextu; vpravo - mikrotext [opakující se ПРБ] a dobře patrné odlišné zbarvení jednotlivých článků proužku

   Uvedený příklad reprezentuje plastický ochranný proužek s prokazatelnou povrchovou metalizací (3D kinetický efekt). U dále uvedených bankovek se jedná výhradně o plastický proužek bez metalizace, avšak s možným 3D efektem, včetně přítomného mikrotextu. Tyto proužky mohou, ale nemusí měnit intermitentní vzhled v kompaktní, nebo alespoň ne tak výrazně a jednoznačně jako u výše uvedené bankovky.

bosna-64c-a.jpg

bosna-64c-1--detail.jpg

 

Bosna & Hercegovina 10 konvertibilní marky;Pick#64c; 2012; A (papírová bankovka); vpravo – detail S článku a L článku ochranného proužku

bosna-64c-3.jpg bosna-64c-2.jpg

ochranný proužek při prosvícení bankovky; 1 – 3 označuje S články proužku, kdežto tmavší lokality odpovídají L článkům; vpravo totožný pohled při UV osvětlení; 4 – 5 odpovídá lokaci L článků; ani jedna varianta článku neobsahuje mikrotext v žádné jeho podobě

ukrajina-100-126-1-a.jpg ukrajina-100-126-5-detail-2.jpg

Ukrajina 100 hřiven;Pick#126a;2014; A (polymerová bankovka) vpravo detail článku ochranného proužku s mikrotextem udávající nominální hodnotu bankovky včetně symbolu $ (S článek); články mají klasický obdélníkový tvar

ukrajina-100-126-5-detail-2-detail.jpg

detail se symbolem $

ukrajina-100-126-5-detail-3.jpg ukrajina-100-126-5-detail-1.jpg

vlevo - pozitivní profilometrie na úrovni S článku; vpravo - vnořený ochranný proužek (žlutá šipka), který není bez prosvícení bankovky viditelný; obsahuje mikrotext 100 ГРН (100 hřiven); ochranný plastický proužek (zelené šipky) s mikrotextem 100 $ 100…….; hranice mezi S a L články není zřetelná (cf s bankovkou výše)

ukrajina-20-125-5-a.jpg
ukrajina-20--125-6--4-.jpg

Ukrajina 20 hřiven;Pick#128a;2016; A (hybridní bankovka)

dole -plastický ochranný proužek; S články bez mikrotextu, L články nezřetelné pozn.: plasticita článků ochranného proužku je dobře zřetelná díky výraznému povrchovému lesku jednotlivých článků

ukrajina-20--125-6--1-.jpg ukrajina-20-125-5.jpg

vlevo - 1,2,3 – S články; 4,5 – L články; vpravo - obdobný snímek, jako u bankovky Pick#126a; mikrotext na článcích plastického proužku chybí, vnořený ochranný proužek nahoře s mikrotextem 20 ГРН, mezi který je vložen mikrotext s dvojitým označením nominální hodnoty bankovky (2x20 nad sebou) a státní znak Ukrajiny; 20 ГРН se na proužku střídá v opačném postavení

pozn.: ani jedna varianta článků není profilometricky pozitivní; články mají kosodélníkový tvar

ukrajina-20-125-6--3--relief--a.jpg

profilometrie - výsek aversu bankovky Pick#128a; 1 – schematický obraz označující výroční charakter bankovky (160th birthday of Ivan Franko;1856-2016) 2 – profilometricky pozitivní S články a lokace  L článků bez průkazné profilometrie (3) výška S článků se pohybuje v rozsahu 8.062 až 8.544 pixel [px]

   Dalším příkladem bankovek, které jsou vybaveny plastickým intermitentním ochranným proužkem odlišného primárního zbarvení, jsou vybrané bankovky Peru. Jedná se o nominální hodnoty 100 [Pick#185a] a 200 [Pick#186a] nových soles z roku 2009. U bankovky 100 soles je to také bankovka z roku 2012. V této souvislosti je na místě poukázat na rozdíl mezi bankovkou 100 soles Pick#185 a shodnou bankovkou z roku 2012 [Pick#190a]. Nominální hodnota lokalizována vertikálně vlevo na aversu má charakter třpytivé metalizace, která je v prvém případě zbarvena červeně a v druhém případě zeleně. Obě bankovky se odlišují také použitými signaturami.

peru-190-3-a.jpg

Pick#190a; 2012 [zelená třpytivá metalizace] papírová bankovka

peru-185-3-a.jpg

 

 

 

Pick#185a; 2009 [červená třpytivá metalizace] papírová bankovka

 

peru-185-1-detail-2.jpg peru-185-5.jpg peru-185-5-detail.jpg

detail ochranného proužku; 1,2,3,4 – S články; 5,6,7 – L články (vnořené) články jsou bez mikrotextu (vlevo) výřez aversu bankovky; okolí a vlastní nominální hodnota bankovky je doplněna mikrotextem v podobě „100“ (střední snímek) detail (vpravo)

peru-200-186-1-a.jpg

 

Pick#186a; 2009 [červená třpytivá metalizace] papírová bankovka

peru-200-186-1-a--detail-2.jpg
peru-200-186-1-a--detail-3.jpg

barevné varianty třpytivé metalizace u Pick#186a při odlišném úhlu pohledu [750 a 900]

     Plastický ochranný proužek má shodné vlastnosti s proužkem u Pick#185a. Při prosvícení nabývá kompaktního charakteru. Proužek je bez mikrotextu a je lokalizovaný blíže ke středu bankovky. Překrývá v podstatě tři signatury, kde se prostřední z nich odlišuje od předcházející bankovky Pick#185a.

peru-200-186-1-prouzek-2.jpg

plastický ochranný proužek při prosvícení

peru-200-186-1-prouzek-1.jpg

 

 

plastický ochranný proužek se skládá ze střídajících se S [1 – 4] a L [5 – 7] článků

peru-200-186-2-mereni.jpg

výška S článků se pohybuje v rozsahu 8.009 až 9.012 pixel [px]

výška tzv. brázd S článků je v podstatě shodná u všech bankovek, které jsme v souvislosti s plastickým ochranným proužkem měli možnost studovat

     Plastický ochranný proužek se odlišuje u jednotlivých bankovek (v obecném smyslu slova) svoji povrchovou úpravou a také tvarem provedení S a L článků. Povrch S článků může být matný, nebo naopak lesklý. Tvar je zpravidla obdélníkový nebo kosočtverečný. Lesklý povrch S článků jsme zaznamenali u bankovky Ukrajiny Pick#128a. Dalším zásadním rozdílem mezi články plastického proužku je přítomnost nebo absence mikrotextu v jakékoli podobě (číselné nebo slovní).

     Poslední bankovkou s plastickým ochranným proužkem je nominální hodnota 100 Ðồng; Vietnam; Pick#125a z roku 2016. Jde o výroční bankovku (65th Anniversary National Bank of Vietnam).

vietnam-100-125-ochranny-prouzek-1-a.jpg

 

Pick#125a; 2016 (polymerová bankovka)

vietnam-100-125-ochranny-prouzek-1.jpg

plastický ochranný proužek při prosvícení bankovky (vlevo) S články obsahují mikrotext označující číselně nominální hodnotu bankovky (žluté šipky; detail),1–3 S články

vietnam-100-125-ochranny-prouzek--detail.jpg

detail[mikrotext 100]