Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sériová čísla bankovek a jejich symbolika

11. 3. 2021

    Poměrně často se v literatuře pozornost věnuje některým teoretickým otázkám notafilie, například těm, týkající se sériových čísel bankovek. Za teoretickou notafilii se považuje ta část studia bankovek, která není zmíněna u bankovek v oficiálních verzích světových nebo státních katalogů. Například je uvedeno, že bankovka je vybavena hologramem, ale není již rozpracována otázka o jeho jednotlivých variantách. Na toto téma není zcela jednoduchá odpověď. Jsou zpracované poměrně rozsáhlé statě o stavbě, struktuře a podobě sériových čísel, včetně diferenciace sériových čísel a jejich specifické podoby (SPECIMEN, REPALCEMENT), na kterých jsme měli možnost rovněž podílet. Sériové číslo bankovek je jejich jedinečný identit, které je neopakovatelné a proto dává bankovkám charakter jedinečnosti. Je zapotřebí v úvodu upozornit na fakt, že některé státy v krátké nebo delší etapě činnosti svých centrálních bank přistoupily k náhradě klasických sériových čísel tzv. bar kódem, což není nic jiného, než čárový kód. Takový kód nalezneme například u bankovek Holandska (emise  1989–1997 Issue; Pick#99 – 102) nebo Libanonu (od roku 1994 do roku 2008; Pick#71 – 89).  Bar kódy jsou na bankovkách umístněné výhradně na jejich reversu.

holandsko-25-100a-a.jpg holandsko-25-100a-r.jpg

Holandsko 25 guldenů; Pick#100a; 1989; bar kód umístněn na R

libanon-20000-87a-r-vyrez.jpg

Libanon 25000 livres; Pick#87a; 2004; výřez reversu bankovky s bar kódem (C071728392)

      Podobně jako sériová čísla bankovek, tak také jejich bar kódy dělají bankovku jedinečnou a jejich kompozice je v mnohém podobná vlastním sériovým číslům.

       K  sériovým číslům a jejich popisu je nutné nejprve zmínit obecné znalosti jejich stavby. Každé sériové číslo obsahuje číselnou řadu a dále může, ale nemusí obsahovat řadu písmenkovou a znakovou. Jedná se tedy o unikátní sestavu čísel, písmen, případně znaků, mající několik základních vlastností a významů (subidentitů; atributů). Na rozdíl od bar kódů bankovek, který se nalézá výhradně na reversu bankovek, mohou být klasická sériová čísla umístněna jak na jejich aversu , tak také na reversu bankovek (například některé bankovky Jižní Afriky). Mezi touto lokací může být i vzájemná kombinace (A x A; A x R). Každé sériové číslo má dvě základní vlastnosti; svoji skladbu a své prostorové uspořádání. Sériová čísla jsou na ploše bankovek nejčastěji dvě. Jsou však výjimky, kdy bankovka obsahuje pouze jedno sériové číslo, které je umístněno na aversu, případně reversu.

     Skladba sériových čísel je charakterizována čtyřmi významnými pozicemi, které se označují jako prefix, sufix, infix a posfix. Pokud mají tyto pozice charakter písmen, zbývající část sériových čísel se označují digit (číslice). Pakliže je celé sériové číslo složeno výhradně z čísel, identifikace uvedených čtyř pozic je složitější a případně se ji budeme věnovat níže.

Obecná stavba sériového čísla

prefix [#]

 

sufix

 

T1214P2147L4517S

 

infix

PL [interfix]

posfix [##]

  ► prefix je na počátku sériové čísla a je pro něj používaná symbolika # [1x – X]; počet znaků odpovídá počtu písmen nebo čísel, mající charakter prefixu; zpravidla maximálně 3 pozice, výjimkou jsou 4 pozice (např. bankovky Papua Nová Guinea)

papua-new-guinea-100-37a--2008--a-seriove-cislo.jpg

Papua Nová guinea;100 kina;Pick#37a;2008; zápis #BPNG1+Σ6digit

 infix je zpravidla chápán jako středová pozice sériového čísla

sufix je jako jediná pozice sériového čísla označován jako tzv. plovoucí (=angl. floating, případně mobile) a nachází se buď mezi prefixem a infixem nebo mezi infixem a posfixem; infix a sufix tvoří podle některých autorů za předpokladu, že jsou obě pozice součástí sériového čísla, tzv. interfix

►  posfix je lokalizován na posledním místě (na konci) sériového čísla a platí u něj podobně jako u prefixu značení symbolikou ## [2x], bez ohledu na to, kolik má případně pozic a to jak v podobě písmen tak také v podobě čísel; počet # se tedy neupravuje podle počtu pozic případného reálného posfixu a zapisují se maximálně dva symboly

     Je potřeba poznamenat, že sufix a infix nejsou pravidelnou součástí sériových čísel. Druhou možností je, že v sériovém číslu nalezneme jenom jednu oddělenou střední pozici (písmeno). V tom případě tuto lokaci označujeme jako infix.

T12142147L4517S

chybí P, a tudíž zbývající středová část sériového čísla odpovídá vždy infixu (L)

    Oddělením položek sériového čísla se míní v mnoha případech tečka nebo mezera (11111.11.111 nebo 11111 111 111). Infix v tomto případě obsahuje nanejvýš 3 pozice. Pokud je na počátku celého sériového čísla písmeno, pak je toto nedílnou pozicí prefixu, ke kterému ještě zařazujeme následující pozice po prvou tečku nebo mezeru.

argentina-10000-306b--306a4--a-seriove-cislo.jpg

bankovka Argentiny: R 03. prefix; 085. sufix; 869 infix; A posfix; pozice prefixu může za určitých okolností znamenat též sérii bankovky (viz dále)

Podoba a charakter prefixu[#]

     Charakter prefixu je z části komplikován tzv. sérií bankovek. Série bankovek je podobně jako vlastní sériové číslo unikátní strojově vytvořenou číselnou, častěji však písmennou řadu, která je identifikátorem konkrétní bankovky; za sérii bankovek lze považovat samostatně označenou tiskovou informaci umístněnou v drtivé většině na aversu bankovek.  Se sérií bankovek souvisí tzv. poziční číslo série (také identifikační sériové číslo), které je nedílnou součástí sériového čísla bankovek. Poziční číslo série zpravidla (nikoliv pravidelně) odpovídá rozmezí prefixu a následujících dvou číselných pozic. Rozsah prefixu (počet znaků nebo písmen) pozičního čísla série je v počtu znaků variabilní, stejně jako jeho prostorové uspořádání. Počet znaků v prefixu zpravidla nepřesahuje čtyři pozice.  Prefix u pozičního čísla série může ale zcela chybět nebo naopak může poziční číslo série postrádat číselné pozice za sérií. 

Možné podoby pozičního čísla série

poziční sériové číslo

série

číselné pozice

T128

T

128

A

A

x

GD

GD

x

A12

A

12

421471211

42

1471211

02121481477A

02

121481477

A/2  1324721

A

21324721

44/BA  544798

BA

544798

A prefix 02 pozičního sériového čísla značí rok emise bankovky; 2002; bez série bankovky

      Pokud se jedná o lomený prefix, pak čísla ve jmenovateli nejsou číslem série, ale číslem použitých tiskových desek; písmena, případně čísla v čitateli značí prefix konkrétní bankovky, který může být mnohdy totožný se sérií bankovky. U lomených prefixů pozičního čísla série není pravidlem přítomnost lomítka; umístnění čísla tiskových desek a prefixu může být i opačné. V tom případě se za prefix považuje sestava písmen nebo písmeno ve jmenovateli. Jsou také případy sériových čísel, u kterých je jak jmenovatel, tak také čitatel charakterizován pouze v podobě písmen. Obě tyto písmena (nebo i jejich větší počet v součtu jmenovatele a čitatele) jsou považovány za prefix bankovky. Počet číselných pozic za prefixem sériového čísla až po případný posfix (##) se označuje jako suma digit (Σdigit) a zapisuje se s mezerou za prefixem (# + Σdigit). Existuje celá řada publikací, které se zabývají rozsahem sériových čísel konkrétní emitované bankovky; tato informace je zpravidla doplněna datem emise a celkovým počtem vytištěné bankovky.

SCWPM

datum emise

série od čísla

série do čísla

Σ bankovek

rozměr

34a

12. 12. 1994

AA 0000001

AA 9869821

9.869.821

150x80 mm

34b

1.07.1995  

AB 7069574

AD 9536476

22.466.903

shodný

PŘÍKLAD  CHARAKTERISTIKY  SÉRIOVÉHO  ČÍSLA: v prvém případě Pick#34a je rozsah série bankovky shodný [12. 12. 1994; AA00 – AA98] u bankovky z 1. 7. 1995 je rozsah série AB70 – AD95, tedy podstatně vyšší ve smyslu početnější

     Zlomky sériových čísel, jak bylo zmíněno výše, obsahují zpravidla dva základní údaje;  čísla tiskových desek a prefix. Pro posouzení je z části rozhodující umístnění čísel a prefixu ve jmenovateli a čitateli zlomku. Je ještě nutné zmínit zápis zlomků. Jsou sériová čísla, a je jich většina, která lomítko obsahují. Zápis takového sériového čísla vypadá následovně:

kena-100-23d-a-seriove-cislo.jpgA
jizni-afrika-115a-a--seriove-cislo.jpgB
uganda-100-9a-a-seriove-cislo.jpgC
zambie-5-30a-r.jpgD

[A] 1 zápis  E▬96+334256 [Σ6 digit] nebo E/96 334256; # E (Keňa)

[B] zápis B 160+826923 [Σ6digit] nebo B \ 160 826923; # B (Jižní Afrika)

[C] zápis D▬2+815349 [Σ6 digit] # D   (Uganda)  

[D] zápis A▬C+3535680 [Σ7 digit] #AC   (Zambie)


1 s lomítkem / nebo alt 22 ; bez lomítka \ (alt 92) nebo | (alt 124) nebo  (alt 180)

     Za specifická sériová čísla se považují taková, která mají tzv. složený zlomek, který předchází digit. Velice často se taková sériová čísla nacházejí na povrchu bankovek států severní Afriky a některých států Arabského poloostrova. 

libye-10-70a-a-seriove-cislo.jpg libye-10-73a-a-seriove-cislo.jpg

zápis 6 ٢/173[▬]+335238 [Σ6 digit] # pouze ٢/173; 7 ٢/14[▬]+235348 [Σ6 digit] # ٢/14  (obojí Libye)

    Za podobně specifická lze považovat tzv. sériové číslo parciálně duplicitní; je to separátní označení pouze části sériového čísla zpravidla ve zcela novém bloku nebo desce na povrchu bankovky; parciální duplicitní číslo zpravidla zahrnuje posledních 5 – 6 pozic digit zprava do leva (příklad zápisu Σ6◄); klasickým zástupcem jsou některé starší bankovky Afriky (Komory, Kamerun, Togo a další).

parcialni-duplicitni-cislo-rovnikova-afrika---gabon-p5h-a.jpg
parcialni-duplicitni-cislo-rovnikova-afrika---gabon-p5h-a-detail-1.jpg parcialni-duplicitni-cislo-rovnikova-afrika---gabon-p5h-a-detail-2.jpg

Gabon Pick#5h;code letter (vysvětlení viz níže)D;1000 franků; ND (1963)

parciálně duplicitní číslo vpravo dole (65600; zápis Σ5◄) ze sériového čísla (vpravo nahoře) pozn.: code letter D pro Gabon byl v platnosti do roku 1968, pak byl nahrazen kódem L (do roku 2000 – 2002) a následně po roce 2002 kódem A

     Se sérií bankovek také souvisí tzv. datové identifikační číslo bankovek (nebo též datové identifikační sériové číslo), které obsahuje informaci o roku emise v podobě dvou posledních čísel letopočtu (2016); pochopitelně, že sérii bankovek v tomto případě řada emisí různých států neobsahuje nebo obsahovat nemusí.  S datovým identifikačním číslem bankovek úzce koresponduje tzv. code letter. Setkáváme se s ním například u bankovek středoafrické nebo západoafrické měnové unie, kde umístněním na konci sériového čísla označuje konkrétní stát začleněný do té či oné unie. Sériová čísla s code letter a datovým identifikačním číslem neobsahují výše uvedené čtyři základní pozice sériových čísel (prefix – posfix).

serie-bankovek-niger-p619h-2016--a--detail.jpg

bankovka Nigeru (code letter H) emitovaná v roce 2016 (16551335892; prvé dvě pozice sériového čísla)

Code letter států západoafrické a středoafrické měnové unie

 

code letter

code letter

západoafrická měnová unie

 

 

Pobřeží Slonoviny

A

 

Benin

B

 

Burkina Faso

C

 

Mali

D

 

Mauritanie

E

 

Niger

H

 

Senegal

K

 

Togo

T

 

Guinea Bissau

S

 

středoafrická měnová unie

do roku 2000 – 2002

od roku 2002

Kongo

C

T

Kamerun

E

U

Středoafrická republika

F

M

Gabon

L

A

Rovníková Guinea

N

F

Čad

P

C

     Jako zástupce datového identifikačního čísla bankovek můžeme vzpomenout na bankovku Fayerských ostrovů o nominální hodnotě 50 krónur (korun) z roku 2011 (Pick#29a). Rok emise je na rozdíl od uvedeného příkladu Nigeru umístněn na třetí a čtvrté pozici, když prvé dvě pozice (písmeno a číslo) tvoří prefix bankovky. Pokud se započítávají pouze číselné pozice, pak rok emise je umístněn na druhé a třetí pozici. Bankovka na aversu obsahuje ještě jedno číslo, které je odlišné od čísla datového a na jehož konci je po několika digit umístněn posfix. Takové složení sériových čísel, kdy jsou obě odlišná, má pouze omezený počet světových bankovek.

fayerske-ostrovy-50-a.jpg

bankovka Fayerských ostrovů; sériové číslo s posfixem L (nahoře) a datové identifikační číslo s rokem emise bankovky (2011 – C01112L); datové identifikační číslo je zakončeno shodným posfixem L jako horní sériové číslo [608095L]

     Datové identifikační číslo bankovek je také známé u bankovek Papua Nová Guinea, o kterých jsme se již zmínili v souvislosti s větším počtem pozic v rámci prefixu. V tomto případě, když je v sériovém čísle zabudovaný rok emise (poslední dvě čísla), má prefix zpravidla dvě, někdy dokonce pouze jednu pozici. Pozice označující rok emise jsou současně zapisovány jako součást digit sériového čísla.

papua-nova-guinea-5-29a-2008-a-seriove-cislo.jpg

Papua Nová Guinea; #AP+Σ8digit; 08 – rok emise 2008

     Neméně významné je tzv. prostorové uspořádání sériových čísel. Rozumí se tím zpravidla výškové, případně barevné provedení jednotlivých pozic sériového čísla. Rozlišují se tři základní varianty.

       číslo horizontální W987654321 (opakem je číslo vertikální)

      číslo ascendentní  W987654321 s postupně se zvyšujícími pozic

      číslo descendentní  W987654321   s postupně se snižujícími pozic

pozn.: v případě ascendentního a také descendentního (méně časté) uspořádání sériových čísel mohou být první dvě až tři pozice digit ve stejné výškové úrovni jako je v tomto případě prefix (W); v takovém případě jsou tyto digit nedílnou součástí prefixu

W98 7654321    W98 7654321  

    Barevné provedení sériového čísla je známé u celé řady bankovek; jako příklad poslouží bankovky Singapuru, Anglie nebo Skotska, ale i mnohých dalších.

seriove-cislo-vicebarevne.jpg

vícebarevné (mnohobarevné; multicolored) sériové číslo u bankovky Anglie, 50 £ z roku 2010; #AB70+Σ6digit

    Série bankovek nemusí být nutně součástí sériového čísla. U řady bankovek, především států střední a jižní Ameriky jsou jejich série značeny zcela samostatně v lokaci mimo běžné sériové číslo. V takovém případě se pozice v různém počtu na počátku sériových čísel považují výhradně za jejich prefix. Samostatné označení série je na ploše bankovek uvedeno zpravidla dvakrát, někdy pouze jedenkrát. Série bankovek se jednak mohou odlišovat od prefixu (#M; série DM; varianta α) nebo naopak mohou zcela korespondovat s prefixem sériových čísel (#D; série D; varianta β).

mexiko-20-64d-4--a.jpg[A]
kostarika-5-236d-7--a.jpg[B]

[A] bankovka Mexika, 20 pesos; Pick#64d[4]; 1977; sériové číslo: M 7754051; zápis #M+Σ7 digit; série DM (2x) varianta α

[B] bankovka Kostariky; 5 kolónů[colónes]Pick#236d(7);1979; sériové číslo: D29435982; zápis #D+Σ8digit; série D shodná s #) varianta β

pozn.: série bankovek jsou významným identitem pro jejich subindexaci v rámci katalogizace jednotlivých variant; podobný význam mají použité signatury, případně signa nebo jiné atributy identitu bankovek

   U jiných bankovek nalezneme dvě sériová čísla, z nichž jedno má zpravidla prefix a současně infix (sufix není přítomen), zpravidla ve formě tečky za prefixem. Na ten navazují digit. Druhé sériové číslo je složeno výhradně z čísel. Zápis takto uspořádaných sériových čísel je takový, že první se zapisuje číslo bez prefixu, druhé pak s prefixem.

moldavie-5-9e-2006-a--seriova-cisla.jpg

Moldávie 5 lei;Pick#9e;2006; zápis Σ6digit+#BΣ4digit  ( = infix)

    Zcela specifickou podobou sériových čísel jsou tzv. anuláty (také specimen bankovky); jedná se o zvláštní variantu sériového čísla bankovek, která se vyskytuje u jejich vybraných tisků. Nejčastěji je anulát použitý u bankovek charakteru specimen a zcela ojediněle také u bankovek výročních (commemorative). V tomto případě však tyto výroční bankovky nejsou součástí oběživa jako je tomu u ostatních výročních bankovek. Sériové číslo charakteru anulátu má zpravidla jednu, případně dvě pozice prefixu (A * AC) na který navazuje nejčastěji šest nebo osm čísel (digit). Posfix u této varianty bankovek zpravidla chybí. Jiná podoba anulátu je  prefix s jednou pozicí (F 000000) a  posfixem, rovněž s jednou pozicí; mezi prefixem a posfixem je vloženo zpravidla 6 – 8 čísel (F 000000 F).

anulat-dominikanska-republika-172a-a.jpg anulat-dominikanska-republika-100a-2--a.jpg

 varianty anulátů u bankovek Dominikánské republiky; zápis #AC+Σ6 digit nebo #F+Σ6 digit+##F

      Podobně jako anuláty mají specifickou podobu také prefixy bankovek výročních (replacement bankovky). Ty mají pevně určený prefix, který je právě vodítkem k tomu, aby byla výroční bankovka správně určena. Pro bankovky není stanovena barva čísel ani jejich prostorové uspořádání (horizontální, vertikální, ascendentní a descendentní). Protože bankovky nejsou uvedeny ve SCWPM (nebo jen zcela výjimečně), je pro sběratele mnohdy složité zjistit, zda ve své sbírce replacement mají nebo nikoli. Tady je nutné poznamenat, že seznam vydaných replacementů publikují zpravidla pouze centrální banky konkrétního státu. Tak je kupříkladu možné snadno zjistit rozsah těchto bankovek Venezuely, Argentiny a některých dalších států. Jde kupříkladu o to, že bankovky některých států, přestože používají běžné arabské číslování v latince, mohou v případě replacementů na pozici prefixu nebo posfixu  mít písmeno v místním jazyce, pokud nemají na těchto místech specifický symbol; to je například známé u bankovek Izraele. Jiným příkladem jsou bankovky Bangladéše, jejichž sériová čísla jsou uvedená v bengálštině. Prefix nebo posfix  u těchto bankovek může být uveden jak v latince, tak také v bengálštině. Vždy a u každé varianty je prefix i posfix od sériového čísla oddělen mezerou. Níže uvádíme nejznámější prefixy používané u jednotlivých bankovek vybraných států. Důležitou poznámkou je fakt, že výroční bankovky jsou běžnou součástí oběhu a od ostatních bankovek stejné varianty i nominálu se odlišují specifickým prefixem výročních bankovek.

Stručný přehled prefixů a posfixů bankovek REPLACEMENT

prefix[#]

posfix[##]

znak

stát

ZZ

ojediněle P

 

Guyana;Skotsko;Hong-Kong;Mongolsko;Tanzánie

R

A

 

Argentina

Z

 

 

Džibutsko;Bahamy;

Z/1

T nebo R

 

Singapur

X

ojediněle W

 

Indonesie

A - F/99

 ي(Y) ع(G)

 

Irák

X3

 

 

Zambie

5 OS

 

Thajsko

ZA

 

¤

Srbsko

 

 

¤ – (*)

Kolumbie

পিপি(PP)

আর ( R )

 

Bangladeš

מ (Z)

על ( O )

 

Izrael (zpravidla 10 digit)

DZ

 

 

Nigerie (6 digit)

 

bankovky-kolumbie-replacement-znacka-1.jpg replacement-nigerie-detail-serioveho-cisla.jpg

symbol na bankovce Kolumbie (červená šipka) charakterizující replacement (výroční) bankovku; vpravo replacement bankovky Nigerie; # DZ

      Podstatně jednodušší je situace v případě posfixu (##). Ten může, ale také nemusí být součástí sériového čísla. Pokud je na konci čísla uvedeno jedno nebo více písmen, jedná se o posfix. Jestliže je však číslo zakončeno výhradně číslicemi, ty posfixem nejsou. 

madagaskar-1000-89b-a-seriove-cislo.jpg gambie-10-13b-a-seriove-cislo.jpg

sériové číslo s posfixem (## J) a prefixem (#B) u bankovky Madagaskar; vpravo sériové číslo pouze s prefixem (#A) bez posfixu; bankovka Gambie

Specifická sériová čísla

     Mezi tato sériová čísla patří především ta, která se nalézají na bankovkách arabsky hovořících zemí, Thajska, Koreje, Bangladéše, Indie, Nepálu a některých dalších. U některých z nich jsou na bankovkách uvedená sériová čísla v kombinaci v místním jazyce a čísla psaná latinkou a arabskými číslicemi. Navíc je jejich struktura často komplikovaná přítomností tzv. plate letter, který je současně velmi významným identifikačním znakem u subindexace bankovek téhož nominálu a mnohdy také bankovek shodného data emise (YYYY; MM.YYYY). Plate letter není součástí sériových čísel, ale je umístněn za jejich číselnou řadou. Jak jsme uvedli výše, vzhledem k tomu, že v rámci sériového čísla se velmi často nachází ještě znak písmenný, považuje se tento za infix. Pokud je před definovaným infixem umístněno číslo (směrem k prefixu) je toto nedílnou součástí infixu.

indie-10000-100g-1--a-seriove-cislo.jpgA
iindie-500-99-2--a-2011-seriove-cislo.jpgB
indie-500-99d-1--a-2009-seriove-cislo.jpgC
nepal-1000-67b--2007-2009--a-seriove-cislo.jpgD
banglades-20-55aa-2012-seriove-cislo.jpgE
afganistan-50-49b-1975-a-seriove-cislo.jpgF

Asériové číslo má následující skladbu:#[8CC]infix[J]+Σ5digit s vloženým plate letter R

Bsériové číslo má následující skladbu:#[6NB]+Σ6digit s vloženým plate letter L

C → sériové číslo má následující skladbu: #[3HB]infix[5J]+Σ4digit plate letter chybí

D → sériové číslo má následující skladbu (hindština): #[ ] २३[23]+Σ6digit [४७९४२७; 479427]

E → sériové číslo má následující skladbu (bengálština): #[ ] (pô; infix) +Σ7digit[৮৪৮৭৩৮0 / 8487380]

F → sériové číslo má následující skladbu (perština): #+Σ7digit/Z[ز ; infix] + 2864355 21[۲۱]#   ۲۸۴۹۳۵۵ز

saudska-arabie-10-37b-2016-a.jpg

Saudská Arábie 10 riyals; Pick#37a;2016; A; kombinace zápisu sériových čísel #[A]+Σ9digit (000786827) vpravo vertikální černě zbarvené sériové číslo a totéž vlevo horizontálně psané v arabštině  # ٱ (A) + Σ9digit [٬٬٬٧٨٦٨٢٧  ]

saudska-arabie-10-37b-2016-a-seriove-cislo.jpg