Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkladový notafilický a numismatický slovník [včetně symbolů a zkratek]

   Jako výkladový odborný slovník [Explanatory Dictionary] je označení pro encyklopedické uspořádání cizích nebo méně používaných slov v určitém oboru nebo oblasti. Naše stránky se věnují notafilie a nově také numismatice. S obory sběratelství, které zařazujeme do skupiny tzv. nominálních sběratelských předmětů souvisí celá řada odborných termínů. Součástí encyklopedického uspořádání odborného výkladového slovníku je zpravidla také seznam nejčastěji používaných zkratek v odborném tisku.

   Níže budeme postupně uveřejňovat termíny, které sběratelům, začínajícím i pokročilým, umožní lépe se orientovat v základní literatuře. Nejprve uvedeme slovník terminologický1 a následně slovník odborných zkratek2.

slovnik.jpg

[1] TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

I. část: A - N

aerogram

letecký dopis

astrofilatelie

obor filatelie zabývající se přepravou, dokladováním a shromažďováním položek, dokládající přepravu v rámci kosmických letů

avers (averz) 

lícová, přední strana mincí, bankovek, medailí a dalších

autotypie     

fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky

bankovka         

cenný papír s určitou peněžní částkou; je bezúročným platebním prostředkem, vydávaný příslušnou centrální bankou (angl. banknotes; paper  money; něm. banknote;franc.billet)

bankovní hmota

je tvořena bankovním papírem, polymerem nebo hybridní kompozicí

bar kód bankovek

specifické značení bankovek, nahrazující jejich sériová čísla (například některé bankovky Holandska)

barterový obchod

je výměna (směna) zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby

bibliofilie

obliba v knihách; sběratelství starých i novodobých knižních tisků

bimetalismus

mince ze dvou kovů (nejčastěji zlata a stříbra)

bombírování

vyklenout, vydout; řemeslná technika tvarování plechu do nerozvinutelných, zejména dutých tvarů

code letter           

 kódování bankovek podle států; příklad africké bankovky měnových unií (západoafrické a středoafrické)

damaskování

v heraldice znamená zdobení barevných ploch, na kterých nebyly žádné heraldické figury

de facto

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu

de iure [jure]                   

podle práva nebo zákonné normy;  protiklad  de facto

demonetizace zlata  

zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla, zpravidla zlaté mince; znehodnocení, stažení mince z oběhu

denominace     

měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel (peněz)

deskripce     

opis, popis

digitální tisk

 tisková forma na základě polarity barvy a válce

disponibilní

upotřebitelný, schopný užití, k dispozici

dubiózní [dubiosní]

pochybný, nejistý

durasefová okna   

je variantou polymerového okna u polymerových bankovek; jedná se okna durasafových bankovek vyrobených z hybridního polymeru

ekvivalent   

odpovídající; rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou

elektron (élektrum)

přirozeně se vyskytující slitina ze zlata a stříbra, se stopovým množstvím mědi a dalších kovů; například statér z elektronu; Lydie, 6. stol. př. n. l.)

eloxování (anodizace)

druh chemicko-tepelné povrchové úpravy odznaků a jiných výrobků z hliníku

emitent

společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který má oprávnění k vydávání (emituje) finančních instrumentů; vydává peníze;emise peněz,bankoveky ale také státovky a mince, obecně oběživo

endonumie

je chápána jako věda, zahrnující primárně numizmatiku a sekundárně  notafilii

epigrafika 

věda o nápisech

exonumie

sběratelství numizmatických položek (žetony, medaile, tokeny) podobných mincím, které však nejsou oficiálním (zákonným) platidlem

faleristika

pomocná věda historická, která se zabývá popisem, historií a sběratelství řádů a vyznamenání

filiberumenie

sběratelé plochých zápalek

filokartie

sběratelství pohlednic, případně také korespondenčních lístků; anglické synonymum deltiology (deltiologie)

filumenie

obor, zabývající se sběratelstvím zápalkových nálepek, ale také související dokumentace, stojánků na zápalky a dalších předmětů týkajících se zápalek; filumenista je sběratel oboru filumenie

fiskalistika

sběratelství tzv. fiskalistických předmětů, což znamená fiskálních známek, kolků, signet a potvrzenek, jimiž finanční správy vybírají některé daně a poplatky

flexografie

také flexotisk; jedna z technik tisku z výšky

fluorescence

je luminiscence měřená při vlnové délce 266nm, která dohasne (přestane být viditelnou) v podstatě ihned po odstranění zdroje excitace; pokud záření přetrvává, jev se nazývá fosforescence

foxing (angl.)

zpravidla žluto - hnědé skvrny různé velikosti na bankovním papíře; často označovány jako archivální změny

frankotyp

označení používané poštou nebo některými podniky slučující užití denního poštovního razítka spolu s potvrzením o zaplacení poštovného

hagada (hebrejsky הגדה‎‎, vyprávění)

také pesachová hagada (הגדה של פסח) je kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu během svátku Pesach.

haj pilgrim (bankovky)

bankovky mající charakter hell bank note, tištěné výlučně pro potřeby poutníků v jiné zemi; Indii, Nepálu, Číně

heptagonal                       

7-hran (7-sided) mince mající sedm hran

hexagonal                                

6-hran (6-sided) mince mající šest hran

hologram (volumenický)

specifická forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu 3D a rovněž jednotlivé vrstvy hologramu

hologram pseudovolumenický

pozorovaný prostor hologramu pouze budí dojem, že je vícevrstevný, kdy jednotlivé vrstvy hologramu jsou zdánlivě uložené v odlišné hloubce

hrana mince

někdy též třetí strana mince; obvod mincí ve všech jejích tvarech; povrch hrany může být hladký, vroubkovaný nebo s popisem

imploze  

proces při ultrazvukovém čištění mincí; rozbití nebo zhroucení způsobené podtlakem, prudké vyrovnání tlaků směrem dovnitř

kaláda

ve věcném překladu bankrot způsobený znehodnocováním drobných mincí; například bankrot v českých zemích po Bílé hoře; kaláda vyhlášena patentem 28. 12. 1623, který snížil hodnotu tehdejší mince průměrně o 90 %

katalogizace

zařazení bankovek nebo mincí podle standardu, který je stanoven odpovídajícím světovým katalogem bankovek (SCWPM) nebo mincí (SCWC)

kavitace      

proces při ultrazvukovém čištění mincí; (z latinského cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí; pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (hydrodynamická kavitace), případně průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění (akustická kavitace)

kinegram

ochrana bankovek; obdoba hologramu; používaný zpravidla u vyšších nominálních hodnot bankovek; ochranný prvek s polychromasií při odlišném úhlu pohledu

kodikologie

nauka, vědní disciplina, zabývající se rukopisy

konkávní

vydutý směrem dovnitř

kompendium         

zkrácený, zhuštěný, stručný souhrn charakterizující konkrétní obor

kontramarky

zpravidla malé značky dodatečně vyražené do mince, zpravidla cizí nebo odlišného nominálu;  značka bývala v podobě čísla, obrázku nebo znaku, jejich funkcí bylo kupříkladu prodloužení platnosti mince, změnu velikosti nominální hodnoty nebo označovaly kvalitu mince; v takovém případě po ověření kvality mince byly kontramarkovány odpovídající značkou platnou pro danou oblast

konvexní

vypouklý směrem ven

kumyxafie

sběratelství zápalkových krabiček

Ladurnerovo čárkování

průsvitné čárky papíru způsobené otiskem švů opravovaného síta, na němž se hotová papírovina zbavuje vody; při pohledu proti světlu se jeví jako prosvítající krátké nepravidelné čárky

lesklá ražba              

ražba z přeleštěných razidel na standardní střížky

leštěná ražba     

ražba z leštěných razidel na standardní nebo leštěné střížky, případně ražba výrobního postupu  proof;  na rozdíl od něj jsou však pole i reliéf stejně vysoce lesklé

leštění mince

mince je po ražbě leštěna, a to ručně leštícími plátny nejjemnějšího zrna, případně za použití jemných brusných prášků nebo past a nebo strojově pomocí textilií nebo kartáčů

likvidita

peněžní (monetární) schopnost uhradit splatné závazky

luminiscence

detekce vlnové délky 360nm

matování            

na rozdíl od matné ražby, kdy jsou matována razidla případně  razidla a střížek, je  matována mince po ražbě, a to mechanicky  pískováním nebo chemicky mořením, nejčastěji ve slabých kyselinách nebo hydroxidech

makrometalizace

kovové nebo pokovované plochy bankovek pomocí hologramů, kinegramů nebo nověji polygramů

memorabilie

pamětní, památeční; týkající se osob, organizací, událostí nebo určitých článků uveřejněných ve sdělovacích prostředních

měna

konkrétní peněžní soustava; každá měna má svůj název (např. ghanské cedi), nominální strukturu (mince a bankovky určitých denominací) a vymezená pravidla vydávání (emise peněz), ochrany, používání nebo nabývání

mikrometalizace

drobné metalické (kovové nebo pokovované) komponenty bankovní hmoty (konfety, iridiscence a další)

militarie

sběratelství předmětů souvisejících s armádou, vojenstvím

moderní bankovka

termín zahrnující podle klasifikace SCWPM bankovky emitované po roce 1960

monetární

peněžní; například monetární systém České republiky je charakterizován užíváním české koruny

monetizace zlata

zatažení zlata do plnění měnových funkcí; proces převodu čehokoli do zákonných platebních hodnot; může se jednat o převody vlastnictví zlata, cenných papírů nebo tisků

monometalismus

mince jenom z jednoho kovu; systém, kdy plní funkci peněz pouze jeden z kovů (zlatý nebo stříbrný monometalismus) v případě, že tuto funkci plní oba kovy, pak mluvíme o bimetalismu  

notafilie  

(francouzky billetophilie; bonistka) sběratelství papírových peněžních prostředků

numismatika (numizmatika)

anglicky numismatics; německy Münzkunde; sběratelství mincí; zabývá se kovovými platebními prostředky

II. část: O -  S

obvers(e)   

hlava mince; pojmenování pro tu stranu mince, která zpravidla zobrazuje postavu nebo nominální hodnotu mince

pasivace               

samovolná nebo řízená tvorba ochranné vrstvy na povrchu kovu

patinování            

zejména u mědi a jejích slitin; provádí se nejčastěji potíráním koloidními roztoky grafitu nebo mořením v různých roztocích, zejména sloučeninách manganu nebo síry

paralelní měna

je charakterizována, když jeden stát používá více měn (například Haiti) nebo když nesuverénní území používá vlastní měnu (Hong Kong; Náhorní Karabach)

paranumismatica

britský ekvivalent pro exonumii

pentagonal                   

5 - hran(5-sided); mince mající pět hran    

pigeongram

je definován jako celina holubí pošty

pixel

zkrácení anglických slov  picture  element, obrazový prvek; zkráceně px, někdy také pel, je nejmenší (bezrozměrná) jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky

plate letter

deskové písmo, které je určující pro identifikaci bankovek v rámci jedné emise (například bankovky Indie)

polygram

ochranný prvek bankovek; dělí se podle rozložení zbarvení na polygram primární a polygram sekundární

postkolonialismus

pojem, který obecně označuje historické období, které následovalo po získání nezávislosti bývalých kolonií (například řada afrických států)

premonetární

předmincovní platidlo, kterého se užívalo zejména v oblasti střední Itálie, koncem 4. a počátkem 3. století před naším letopočtem

proof

kvalitou PROOF se rozumí ražba mincí na vysoce leštěné střížky z razidel, jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf matován; mincím a medailím raženým tímto způsobem se v samotné ražbě, ale i v přípravných a závěrečných etapách, věnuje největší pozornost; hotové proofové mince a medaile jsou od razidla odebírány ručně tak, aby bylo zamezeno  poškození

prominující        

vyvýšený, vyčnívající nad určitou rovinu

prostorová plasticita         

týká se hologramů, které se současně označují jako hologramy hloubkové (týká se výhradně 3D hologramů)      

průsvitka  

bezpečnostní prvek na papíru používaného pro tisk cenin(bankovek, známek, akcií, losů)

ranking    

pořadí vzniklé na základě hodnocení ratingu

rating    

hodnocení; jde o nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližné srovnání, případně i vytvoření pořadí (tzv. ranking) nejčastěji je spojován úvěrovým hodnocením, které vyjadřuje důvěryhodnost dlužníka (emitenta) nebo hodnotu cenného papíru

revers (reverz)

zadní, rubová strana bankovky, mince nebo  medaile a dalších (karet)

riksdaler   

označení švédské mince, ražené kolem roku 1604

seder nebo také sederová večeře

(hebrejsky: סדר‎‎, pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví

serigrafie

umělecký sítotisk

sfragistika

pomocná věda historická, která všestranně zkoumá znaky pečetí pro účely jejich klasifikace

signatura

podpis na bankovkách; nejčastěji se jedná o podpis ministra financí, guvernéra centrální banky, počet podpisů na bankovce je odlišný, od jednoho do šesti; podepisující osoby se označují jako signatáři

signum   

funkční zařazení signatáře (signatářů) bankovky (guvernér, ministr, člen bankovní rady)

skripofilie (scripophily)

studium a sběratelství akcií nebo cenných papírů

skutelifilie (z angl. scutelliphily)

z latinského scutellus (malý štít) sběratelství nášivek a odznaků

sloučená (kombinovaná)metalizace

na povrchu bankovek se nalézají prvky makrometalizace a mikrometalizace současně (například hologram a konfety)

státovky

papírové peníze emitované panovníkem nebo vládou s nuceným kursem; k emisi státovek docházelo obvykle při nedostatku mincí z drahých kovů (zlato, stříbro) a zvýšených výdajích státního rozpočtu (nejčastěji v období válek);  stát chybějící zlaté a stříbrné mince doplňoval vydáváním papírových státovek; množství státovek v oběhu určoval panovník, respektive vláda daného státu

subkód Pick#

jedná se o varianty bankovek pod jednou katalogizací Pik#, které se označují zpravidla písmeny (Pik#54a; Pik#54b a Pik#54c)nebo v kombinaci s čísly;Pik#54a[1]; Pik#54b (=Pik#54a[2])

svitková úprava známek

úprava oddělování známek, při níž je oddělování známky řešeno kombinovaným způsobem střihu a zoubkování; zpravidla jedna nebo dvě strany známky jsou opatřeny zoubkováním, ostatní střihem; tohoto způsobu se používá při přípravě sešit-kových vydání známek nebo pro ulehčení manipulace se známkami

III. část: T - Z

tetragonal                   

4-hran(4-sided) čtvercový; mince mající čtyři hrany        

tezaurace

znamená zmenšení celkového objemu oběživa ve společnosti; umělé snížení celkového peněžního oběhu  

timbrofilie (timbrologie)

alternativní, ale nepoužívané termíny pro označení filatelie

translace

překlad do jiného jazyka

translatologie

věda o překladu a tlumočení, respektive interdisciplinární vědní obor zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného

transluminiscenční efekt

fenomén pronikání světla přes povrch nebo průsvitnou plochu předmětu (bankovky); dochází ke změně barevných odstínů vstupujících a vystupujících ze studované plochy (polymerové nebo durasafové bankovní okno)

trigonal                      

3-hran(3-sided) trojhranný; mince mající tři hrany        

trimetalismus

mince, která obsahuje tři kovy, velice často se může jednat o stříbro, zlato a měď; s výrazem trimetalismus úzce souvisí bimetalismus, který se odvozuje od trimetalismu nejčastěji vyloučením mědi ze složení mincí

typografie

umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem

typologie

je buď zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit vybrané jevy podle podobných znaků, častěji však nauka o tiskovém písmu, jeho tvarech, variantách a použití

uniface

bankovka mající pouze jednu stranu, která se nejčastěji označuje jako avers (také unilateral notes)

vardajn      

zástupce mincmistra odpovědný za provoz středověké mincovny

vexilologie 

pomocná věda historická zabývající se historií a symbolikou vlajek, praporů a standart

vitofilie

sběratelství doutníkových pásků

vizualizace

zobrazující metoda při pozorování předmětů nebo jejich částí

voxel   

z anglického volumetric pixel; objemový element obrazu; označuje částici objemu představující hodnotu v pravidelné mřížce třídimenzionálního (3D) prostoru

[2] SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ

I. část: A - M

A[ F ObvPd]    

přední,  lícní strana (avers; front; obverse; página delantera)                

AD                            

 našeho letopočtu (psáno například 147-150 AD); křesťanský kalendář

AMC (Allied Military Currency)

bankovky vydané aliančním vojenským orgánem (USA, Velké Británii, Rusku a ve Francii) v průběhu a krátce po druhé světové válce v některých zemích (Rakousku, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Japonsku)

ABM test note

speciální edice bankovek, vydaných pro testování automatických bankovních stroje (bankomatů)

angl.                           

anglický překlad; translace

AU                             

jeden ze stupňů zachovalosti bankovek, která se příliš nepoužívá

BC                              

anglická zkratka pro označení období před naším letopočtem 

BCN                           

Banco Central de Nicaragua    

BEF                             

belgický frank

BOPP                          

biaxiálně orientovaný polypropylen

BRC                             

Banco de la República Centrale

¢

cent (také c)

CBCEA

centrální ústřední východoafrická banka (The Central Banks Central East Africa).

CBS                             

Central Bank of Samoa

CEMAC

Hospodářské a měnové společenství střední Afriky; Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CFA                   

frank (francouzsky: franc CFA, nebo jen hovorově franc v afrických zemích; také XOF) je měna, kterou používá 12 bývalých francouzských afrických kolonií, ale také Guinea-Bissau (bývalá kolonie Portugalska) a Rovníková Guinea (bývalá španělská kolonie), které společně tvoří měnovou unii.

CFP  

 frank (francouzsky franc des Colonies françaises du  Pacifique, česky frank francouzských kolonií v Tichém oceánu

CM

analogická pohlednice; mezinárodní označení  carte  maximum

CHF        

švýcarský frank

CRC         

kostarický kolon (colón) podle ISO 4217

CUC     

kubánské konvertibilní peso podle ISO 4217

CUP         

kubánské peso podle ISO 4217

DMS                

Digital Microscope Suite; morfometrický obrazový systém

DSN

date seriál numebr; datové identifikační číslo bankovek, obsahující poslední dvě čísla roku emise konkrétní bankovky

DPI         

Dots per inch (DPI) je údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce; jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm;  někdy se také užívá zkratky PPI

PPI   

pixels per inch, množství pixelů na palec

DPRK        

Democratic People's Republic of Korea

DSN    

data serial number; údaje o skladbě sériového čísla

€                

euro

EE           

 etiopská éra (AD=EE+8)

FCf   

záhybovým koeficientem

FFH                 

flip flop hologram; jedna z variant hologramu

FI        

folds index  (záhybový index)

FP                 

nitkovitá perforace (filamentary perforation)

franc.   

 francouzsky

GBP        

britská libra ; Great Britain Pound

GH

ghanské cedi

IBNS

International Bank  Note  Society; mezinárodní společnost pro bankovky (míněno pro sběratele bankovek)

ICMC

významný časopis pro sběratele mincí a medailí;  Israel Coins  and Medals Corporation;   

ISN  

identification serial number;   identifikační sériové číslo

ISO                

Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky The International Organization for Standardization

KM#     

jedna z možných katalogizací  mincí podle Ch.l.Krauseho a C.Mishlera

KPW               

severokorejský won

lat.             

latinsky

LUF       

lucemburský frank podle ISO 4217

LUV       

dlouhovlnná detekce přítomnosti fosforu(do 365 nm)

MAG       

technologie tisku využívající inkoust,který obsahuje feromagnetické součásti; tzv. ferrofluidy, které mají specifickou reakci na externí magnetické pole

M & B     

časopis pro sběratele mincí, bankovek, medailí; Mince a Bankovky  

MXN          

mexické peso podle ISO 4217 (dříve MXP)

II. část: N - Z

n.l.        

našeho letopočtu

ND        

nedatovaná bankovka nebo mince; zapisuje se formou ND(rok) nebo (ND)rok

něm.        

německý překlad; translace   

nm                   

nanometr; jednotka délky nebo hloubky                                 

obv         

obverse; lícní strana; používáno především v numismatice

OVMI           

opticky proměnlivý magnetický inkoust

P (notafilie)

předtisk data emise bankovek ve formátu 18xx nebo 188x; převzato z anglického preprint; preprinting

Pd              

página delantera (špan.) lícní strana

P-FX#                  

katalogizace kubánského konvertibilního pesa a současně  emise kubánských bankovek od roku 1985 do roku  1993     

Pick# 

zkratka pro obecně uznávaný způsob katalogizace bankovek podle Alberta Picka (1922 – 2015)

pl.             

plurál

PP            

tečkovitá perforace  ( punctiform perforation)

PRB                 

neoficiální kód pro podněsterský rubl (moldavsky: рублэ  транснистрянэ/rublă  transnistreană, rusky: приднестровский рубль, ukrajinsky: придністровський рубль) tento rubl je měnová jednotka mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republiky,

př.n.l.       
před naším letopočtem

řec.               

řecky

R[ RevAr]  

rubová, zadní strana; revers bankovek a mincí; franc. arriére

RGB        

barevný model; ten se skládá ze tří základních barev – červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue)

RON                

rumunský lei podle ISO 4217  

SCWC

světový katalog mincí; Standard Catalog of World Coins

SCWPM

světový katalog bankovek; Standard Catalog of World Paper Money

SIG                                

Standard International Gradig; standardní mezinárodní stupně zachovalosti (bankovek, mincí)

sing.            

singulár; jednotné číslo

SOG            

útvar na bankovce, která je vybavena polygramem; Spar Orbit gram nebo také  green-to-blue Spark Orbital (zeleno – modrá jiskra na oběžné dráze) 

SP            

kroužková perforace (SP; scallop perforation)

STRAP        

systém transparentní reflexe proti kopírování bankovek; System of Transparent Reflection Against Photocoping

SUV

krátkovlnná detekce přítomnosti fluoru (do 266 nm)

špan.     

španělský překlad; translace

UEAC

středoafrická hospodářská unie; Central African Economic Union

UEMOA

Západoafrická hospodářská a měnová unie

UMAC

středoafrická měnová unie; Central African Monetary Union

jihokorejský won

WAIFEM

Západoafrický institut pro finanční a ekonomické řízení; West African Institute for Financial and Economic Management

WAMI

Západoafrický měnový institut; West African Monetary Institute

WAMU (WMU)

západoafrická měnová unie; West African Monetary Unie

WAMZ

západoafrická měnová zóna; West African Monetary Zone

WCL          

World Coins Letter (KM#;Y#;Kann# a další) je systém katalogizace mincí a jeho možné varianty

XAF       

středoafrický CFA frank 

XCD    

východokaribský dolar

XOF         

západoafrický CFA frank 

XPF

zkratka pro CFP frank; frank francouzských kolonií v Tichém oceánu

XPT         

trojská unce podle ISO 4217

YUD       

jugoslávský dinár (do roku 2003)

ZWD[Z$]         

zimbabwský dolar