Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bankovky se hodnotí podle stupně své zachovalosti (základní klasifikace), tzn. podle stavu, v kterém jsou v okamžiku prodeje, nákupu, výstavy apod.

    Zachovalostí bankovek se rozumí aktuální kvalita bankovky, která se hodnotí z několika hledisek. Velice zjednodušeně jde především o celkový vzhled, zcela původní barevnost, celistvost, viditelné záhyby a jejich případný počet (folds index; FI), barevné nebo jiné zásahy na bankovce, kompletní UV obraz bez jeho lokálního setření, porušení iridiscenční plochy, chybějící konfety u bankovek, které je obsahují v bankovní hmotě, zašpinění bankovky díky době užívání, perforace a některé další. Jak uvádíme dále v textu, zachovalost bankovek je důležitým faktorem (nikoli však jediným) a současně přímou úměrou k ceně bankovek.  V současné době je za validní považována klasifikace zachovalosti bankovek podle IBNS, která definuje sedm základních stupnů (Standard International Gradig ; SIG) a dva stupně zachovalosti, mající charakter mezistupnů (about circulated; AU – fair). Souvisí s tím také nomenklatura a té odpovídající zkratky. Jak uvidíme níže, pojmenování jednotlivých stupňů zachovalosti bankovek a jejich zkratky se v některých státech odlišují. Je to dáno tím, že nepřijímají uznávanou anglickou klasifikaci, ale dávají přednost odpovídající jazykové mutaci. Není vyjimkou, že v některých oblastech je používané dělení za pomoci číselné řady a to západního stylu (Western Arabic Styl) nebo pomocí římských číslic. Číselná stupnice se může vyskytovat také v kombinaci odpovídajících zkratek.

   Hodnocení zachovalosti bankovek lze jednoznačně považovat za subjektivní. Mnoho sdělení a některé prezentace na konferencích o moderních bankovkách, kterých jsme měli možnost se účastnit, vypovádají  o možném rozdílu ve finální klasifikaci zachovalosti bankovky u dvou různých posuzovatelů. Proces určení zachovalosti by měl probíhat za deního osvětlení a sběratel by měl mít k dispozici i zařízení na prosvícení bankovky (možnost spatřit mikroperforace), případně UV světlo k  vyhodnocení zachovalosti kompletního UV obrazu bankovky. To ale pochopitelně vyžaduje mít k dispozici originálně nasnímanou bankovku pod UV světlem (viz dále). Je vcelku pochopitelné, že začínající sběratel tato zařízení vlastnit pravděpodobně nebude a tak musí dát na svůj vlastní úsudek na základě teoretických znalostí, který se dobou aktivního sběratelství zcela jistě bude výrazně zkvalitňovat.

    Ještě než se dostame ke stručnému výčtu jednotlivých stupňů zachovalosti bankovek je na místě zmínit se o případné úpravě bankovek. Ve většině případů nelze žádný zásah vedoucí k zlepšení jejich kvality doporučit. Je to i nedílnou součástí etického kodexu sběratele bankovek. Setkali jsme se s tím, že bankovka byla čištěná za pomoci nejen vody (mýdlové), ale i prostřednictvím různých chemických roztoků. S tím souvisí také praní bankovek, které by mělo bankovku vyčistit a navodit dojem vyššího stupně barevnosti jejích ploch. Vede to však zpravidla ke ztrátě povrchového lesku a také k porušení UV obrazu a případně také iridiscence. Snad připustit jako přijatelnou úpravu bankovky je její vyrovnání ploch, avšak pouze při jejím obloukovitém ohybu.

    Prvním stupněm zachovalosti je uncirculated (UNC; neobíhající; zcela nová bankovka; ). Jedná se o zcela zachovalou bankovku, v plném lesku bez sebemenších záhybů či obyhů. Bankovka nebyla nikdy v oběhu. V této souvislosti se občas máme možnost setkat se se zkratkou aUNC nebo také AU. Je to již jistá diskvalifikace označení UNC a všeobecně se tato varianta stupňovitosti nedoporučuje. Obdobou je také UNC1   –   UNC1-  nebo EF-UNC, kombinace UNC a následujícího stupně.

     Druhým stupněm zachovalosti je bankovka extremely fain (EF nebo XF). Jedná se o bankovku, která je stále velice dobře zachovalá a která byla v oběhu pouze omezenou dobu a bylo s ní minimálně manipulováno. Připouštějí se dva až tři jemné záhyby, spíše obloukovitého charakteru a jeden záhyb lomený. Bankovka si udržuje původní lesk. Velice jemný ohyb je přípustný na jednom rožku či na jedné straně.

Obrazek

 

 

 

UNC

317-ceskoslovensko-5-68a-a--xf.jpg

Obrazek

 

 

 

 

EF

 

 

 

 

 

VF

 

     Navazující je stupeň označovaný jako very fine (VF).  Bankovka stále hezkého vzhledu s patrnou vyšší mírou opotřebovanosti z oběhu. Zpravidla na bankovce nalezneme více záhybů jak vertikálním tak také horizontálním směrem. Také rožky mohou mít naznačené záhyby.  Papír je zašpiněn a může být patrná ztráta stupně barevnosti motivů a jeho lesku.

    Dále je to stupeň fajn (F nebo FF). Bankovka nese hojné známky opotřebování oběhem s mnoha záhyby, ohyby a zvrásnění ploch. Papír je zašpiněný. Ostrost hran bankovky může být změněna díky zvrásnění bankovního papíru.  Přes vertikální i horizontální záhyby bankovní papír není porušen prodřením nebo natržením. Přítomnost archiválních skvrn je přípustná. Celkový vzhled bankovky přes dílčí ztrátu barevnosti a lesku je příznivý.

     Následující je stupeň zachovalosti označovaný very good (VG).  Poměrně zachovalá bankovka se značným stupněm opotřebení oběhem. Částečná ztráta lesku bankovního papíru a při UV světle je možné i porušení celistvosti UV pozitivního obrazu. Částečně chybějící případná iridiscence. Četné ohyby a záhyby, včetně výrazného zvrásnění papíru. Ojedinělá prodření ve středovém horizontálním nebo vertikálním ohybu. Celkový vzhled je již horší díky zašpinění, ztrátě nebo snížení lesku, barevnosti a otvorům vzniklých prodřením bankovního papíru.

Obrazek

 

 

G

 

 

 

 

      Další stupeň zachovalosti bankovek nese označení good (G). Jde o bankovku značně opotřebovanou a velice často používanou, dosahující hranice doby použitelnosti v oběhu. Bankovka má hodně záhybů, ohybů, archiválních a jiných skvrh. Bankovní papír je celoplošně zvrásněný, natržený. Ve vertikálních i horizontálních záhybech mohou být prodřené dírky. Okraje bankovky jsou natržené. Ohnuté rožky, ztráta barevnosti a lesku. Bankovka může být popsaná nebo jinak znehodnocená. Bez chybějících částí bankovní plochy. Bankovka může nabýt výrazného oblého zahnutí.

    Posledním základním stupněm zachovalosti podle IBNS je poor (PR nebo TR; tristní).  Jde o bankovku s vážným poškozením v důsledku opotřebení oběhem. Bankovka je již zpravidla po době běžného použití a tak má ztrátu barevnosti a lesku, zpravidla je negativní také původní UV obraz a případná iridiscence. Části bankovky zcela chybějí a bankovka má větší množství otvorů z prostžení nebo prodření. Ostrost hran bankovky je zcela setřená.

Obrazek

 

 

POOR

 

 

 

    Co se týká systému značení jednotlivých stupňů zachovalosti, není jednotný. Více států nebo oblastí používá své vlastní označení stupňů zachovalosti, odlišných od návrhu IBNS. Vedle odpovídajícího písmenkového značení, některé státy používají zančení číselné. Je to nejvíce zřejmé především v oblasti Skandinavie a v části postsovětských republik. Častá je také kombinace stupně zachovalosti označovat kombinovaně, jako je to známé u bankovek Brazilie. V tabulce níže uvádíme stručný výčet možností, na které sběratelé mohou při svém činnosti narazit.

Cf značení stupňů zachovalosti bankovek

zachovalost

Brazilie

Finsko

Itálie

Francie

Holandsko

UNC

(1)DW

0

FdS

NEUF

FDC

EF/XF

(3)S

1

SPL

SUP

Pr.

VF

(5)MBC

1+

BB

TTB/TB

Z.F.

FF

(7)BC

1

MB

TB

Fr.

VG

(8)

1?/1-

BB

B

Z.g.

G

(9)R

2

MB

TBC

G

POOR

UTGeG

3

xxx

BC

xxx

xxx - zkratka ani číselný kód není stanoven 1?/1- používá se nejčastěji značení 1-

       V souvislosti se zachovalostí, ale nejen s ohledem na ni, se utváří cena bankovek. Sběratelé dobře vědí, že u bankovky (obecně formulováno) je možné cenu bankovky rozdělit na cenu nabídkovou (nákupní), cenu prodejní a cenu katalogovou (další v odseku o katalogizaci bankovek). Sběratelství bankovek je náročná činnost, především na čas a také na finanční prostředky pro založení, resp. udržování a rozšiřování sbírky. 

       Cena nákupní je ta, za kterou požadovanou bankovku máme možnost zakoupit, zatím bez souvislosti s cenou katalogovou. Bankovky se kupují na českých i světových aukčních portálech, od zavedených prodejců a nebo na organizovaných aukcích odborné společnosti (v rámci České numismatické společnosti existuje sekce sběratelů bankovek) nebo výstavách či veletrzích (např. Sběratel - novinky ze světa sběratelů). Je nutné upozornit, že v rámci jedné bankovky existují obrovské diference a to i v rámci jednoho nákupního místa. Jako příklad nákupní ceny a její variace si uevdeme na bankovce Džibutsko, 10000 franků, Pick#45 z roku 2009.

dzibutsko-10000-45a-a.jpg
dzibutsko-10000-45a-r.jpg

 

 

ebay

 

Delcampe

 

Německo

 

max

106.99 $

2627.71 Kč

78.51 €

2125.57 Kč

99.99 €

2706.73 Kč

min

64.00 $

1571.86 Kč

99.00 €

2679.93 Kč

xxx

xxx

     Z tabulky je dobře patrné, že cena shodné bankovky je někdy velice rozlišná. V tomto případě je rozdíl mezi maximální a minimální cenou 1.134.87 Kč. Od nabídky bankovek na trhu se tvoří také cena prodejní. Mezi cenou nákupní a cenou prodejní, ačkoli by se zdálo, že jde o shodnou cenovou jednotku, je zpravidla rozdíl. Klasickým příkladem bude to, když se kupříkladu rozhodnete zakoupit citovanou bankovku Džibutska na ebay za cenu 2627.71 Kč, protože nebude mít vědomost o jiných, lacinějších možnostech. Když se následně, po nějakém čase nebo obratem rozhodnete bankovku prodat, její cena (prodejní) téměř vždy nedosáhne hladiny ceny, za kterou jste bankovku pořídili.

     Samostatnou kapitolou je cena katalogová. V současné době je základní literaturou sběratelů bankovek jejich světový katalog, který v kategorii 1961 - aktuální rok vychází vždy aktualizovaný každý rok. V letošním roce to bude již 23. edice. Tento katalog a katalogy obecně uvádějí ceny, které se označují za doporučené katalogové ceny bankovek. Určitá komplikace v oblasti katalogových cen bankovek je spojena se zavedením jednotné evropské měny - euro [€]. Evropské katalogy, kterých sice mnoho není (pro německé bankovky například Rosenberg), v podstatě kopírují cenu bankovek v dolarech. Znamená to, že pokud máme možnost koupit bankovku v USA, zaplatíme (bez poštovného) například 100.00 $ (2495.00 Kč). Tutéž bankovku zakoupíme kupříkladu v Itálii (opět bez poštovného) za cenu 99.99 € (2706.73 Kč). Rozdíl ceny je v tomto případě 211.73 Kč. Pochopitelně katalogová cena, ať již je uvedená v dolatech nebo eurech, je ještě komplikovaná celou řadou katalogů specializovaných na bankovky typu SPECIMEN případně COMMEMORATIVE.

SCWPM

WBS

BBC

100.00 $

165.00 $

98.00 $

SCWPM - Standard Catalog Of World paper Money; WBS - Worldwide Banknote Specimen; BBC - Banknote Book Catalog